PLV són les sigles de Publicitat en el Lloc de Venda. Aquest terme engloba tots aquells suports publicitaris situats en grans superfícies i botigues de retail.

-> CAPS DE GÓNDOLA

-> CARTELLISME

-> CUBS DE CARTRÓ

-> COBRE-ALARMES

-> BOX PALETS

-> FLOOR STANDS

-> STANDEE

-> RETROIL·LUMINATS